دنیس کالا
۰ محصول ۰ تومان
تعداد محصول انتخابی : ۰ محصول جمع مبلغ سبد خرید من : ۰ تومان پرداخت و تسویه

لیست آخرین قیمت یخچال فریزر در دنیس کالا

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر ال جی در دنیس کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
302 لیتر
۱ یخچال فریزر ال جی بالا و پایین B429 مدل GA-B429SAQZ ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
423 لیتر
۲ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 423 لیتر X29 مدل GR-X29FTQKL ۵۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۲
478 لیتر
۳ یخچال فریزر ال جی بالا و پایین 705 مدل GNM-705HLL ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
509 لیتر
۴ یخچال فریزر ال جی بالا و پایین 702 مدل GN-F702HLHU ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
546 لیتر
۵ یخچال فریزر ال جی بالا و پایین 782 مدل GN-A782HLHU ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
601 لیتر
۶ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید247 مدل GC-J247SLUV ۴۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۲
۷ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 25 فوت 267 مدل GC-J267PHL ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۸ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی X267 مدل GC-X267PHS ۵۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۲
۹ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید 2 درب X257 مدل GR-X257CSAV ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۲
۱۰ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی L267 مدل GC-L267PXL ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۱۱ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی دو درب L247 مدل GC-L247SLKV ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۱۲ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 259 مدل GR-X259CSBV ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۱۳ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جیX961 مدل GS-X961NSAZ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
608 لیتر
۱۴ یخچال فریزر دوقلو ال جی 411-414 مدل GC-F411ELDM|GC-B414ELFM ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
630 لیتر
۱۵ یخچال فریزر ال جی بالا و پایین 832 مدل GRM-832DHLL ۳۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۱۶ یخچال فریزر ال جی بالا و پایین 832 مدل GRM-832DHWL ۳۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
668 لیتر
۱۷ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 668 لیتر J760 مدل GS-J760PZXV ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
۱۸ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید X247 مدل GC-X247CSAV ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
705 لیتر
۱۹ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی مدل GMJ916NSHV ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
۲۰ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 5 درب 274 مدل GRX-274DPBC ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
716 لیتر
۲۱ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 5 درب X39 مدل GR-X39FTKHL ۱۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
761 لیتر
۲۲ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید 3 درب GR-X337CQAL مدل X337 ۸۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
821 لیتر
۲۳ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی J337 مدل GR-J337CSBL ۷۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۲
821 لیتر
۲۴ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی J327 مدل GR-J327CSBL ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
889 لیتر
۲۵ یخچال فریزر ساید با ساید ال جی مدل GR-X31FTKHL ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
۲۶ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 31 فوت X334 مدل GRX-334DPB ۱۰۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
یخچال 405 لیتر - فریزر 362 لیتر
۲۷ یخچال فریزر دوقلو ال جی 404/401 مدل GC-B404EVRZ | GC-F401EVDZ ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر سامسونگ در دنیس کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
28 فوت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ درب فرانسوی RF28 مدل RF28HMEDBSR ۱۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
466 لیتر
۲ یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید 4 درب RF48 مدل RF48A4010B4 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
470 لیتر
۳ یخچال فریزر سامسونگ RF25 ساید بای ساید 3 درب فرانسوی مدل RF25A5202SL ۳۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۴ یخچال فریزر سامسونگ 3 درب فرانسوی RF49 مدل RF49A5202B1 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
501 لیتر
۵ یخچال فریزر سامسونگ RS50 مدل RS50N3913BC ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
501 لیتری
۶ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ RS50 مدل RS50N3913SA ۳۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
533 لیتر
۷ یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید RS53 مدل RS53K4600SA ۳۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
608 لیتر
۸ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ RS68 مدل RS68N8650SL ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
612 لیتر
۹ یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید RS71 مدل RS71R54011L ۳۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷
618 لیتر
۱۰ یخچال فریزر سامسونگ بالا و پایین RT62 مدل RT62K7160SL ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
698 لیتر
۱۱ یخچال فریزر دوقلو سامسونگ RR39/RZ32 مدل RR39M7310WW/RZ32M7120WW ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
805 لیتر
۱۲ یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید RS80 مدل RS80T5190SL ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر هایسنس در دنیس کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
110 لیتر
۱ یخچال فریزر هایسنس 110 لیتر RR12 مدل RR120D4AGN ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۲۷