دنیس کالا
۰ محصول ۰ تومان
تعداد محصول انتخابی : ۰ محصول جمع مبلغ سبد خرید من : ۰ تومان پرداخت و تسویه

لیست آخرین قیمت تلویزیون در دنیس کالا

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سامسونگ در دنیس کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ AU8000 مدل 43AU8000 ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۲ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ فول اچ دی هوشمند مدل 43T5300 ۱۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۳ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ فورکی اسمارت مدل 43TU7000 ۱۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
50 اینچ
۴ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ فورکی اسمارت مدل 50TU7000 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۵ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2020 مدل 50TU8000 ۱۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۶ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ TU7100 مدل 50TU7100 ۱۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۷ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ AU7000 مدل 50AU7000 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۸ تلویزیون سامسونگ 50 اینچ AU7100 مدل 50AU7100 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۹ تلویزیون سامسونگ 40 اینچ فول اچ دی اسمارت مدل 40T5300 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۱۰ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ AU8000 مدل 50AU8000 ۱۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۱ تلویزیون سامسونگ 50 اینچ TU8500 مدل 50TU8500 ۱۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
55 اینچ
۱۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 8K اسمارت Q700T مدل 55Q700T ۳۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ AU8000 مدل 55AU8000 ۱۷/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۲
۱۴ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ AU9000 مدل 55AU9000 ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۵ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ AU7100 مدل 55AU7100 ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ AU7000 مدل 55AU7000 ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۲
۱۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2020 مدل 55TU8500 ۱۸/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۲
۱۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 2021 کیولد Q70A مدل 55Q70A ۲۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ فورکی اسمارت مدل 55TU7000 ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۲۰ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ فریم 4K اسمارت مدل 55LS03T ۲۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۲۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ TU7100 مدل 55TU7100 ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۴
۲۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2020 مدل 55TU8000 ۱۷/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۲۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد Q70T مدل55Q70T ۲۵/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۲۴ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 2021 کیولد Q80A مدل 55Q80A ۲۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۲۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد Dual LED مدل 55Q60T ۲۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۲۶ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ Q60A مدل 55Q60A ۲۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۲۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ منحنی مدل 55TU8300 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
58 اینچ
۲۸ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ TU7100 مدل 58TU7100 ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۲۹ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ فورکی اسمارت مدل 58TU7000 ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
60 اینچ
۳۰ تلویزیون 60 اینچ سامسونگ AU8000 مدل 60AU8000 ۲۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
65 اینچ
۳۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ AU7000 مدل 65AU7000 ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۳۲ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ AU7100 مدل 65AU7100 ۲۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۳۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ AU8000 مدل 65AU8000 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۳۴ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ AU9000 مدل 65AU9000 ۲۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۳۵ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ Q60A مدل 65Q60A ۲۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۳۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستالی 4K هوشمند مدل 65TU8100 ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۳۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2020 مدل 65TU8000 ۲۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۳۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q80T مدل 65Q80T ۶۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۳۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q90T مدل 65Q90T ۵۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۴۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q70A مدل 65Q70A ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۴۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ فورکی اسمارت مدل 65TU7000 ۲۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۴۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ TU7100 مدل 65TU7100 ۲۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۴۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ منحنی فورکی اسمارت مدل 65TU8300 ۲۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۴۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q70T مدل 65Q70T ۳۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۴۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q77A مدل 65Q77A ۳۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۴۶ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ UB8000 هوشمند 2022 مدل 65UB8000 ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
70 اینچ
۴۷ تلویزیون 70 اینچ سامسونگ TU7100 مدل 70TU7100 ۲۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
75 اینچ
۴۸ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ فورکی اسمارت مدل 75TU7000 ۳۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۴۹ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال فورکی اسمارت مدل 75TU7100 ۳۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۵۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2020 مدل 75TU8000 ۳۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۵۱ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد Q70T مدل 75Q70T ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
۵۲ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 2021 کیولد دول ال ای دی Q70A مدل 75Q70A ۵۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۵۳ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ AU8000 مدل 75AU8000 ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۵۴ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ AU7500 مدل 75AU7500 ۳۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۵۵ تلویزیون 75 اینچ فریم سامسونگ LS03T مدل 75LS03T ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۵۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ AU9000 کریستال 4K مدل 75AU9000 ۵۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۵۷ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Q60A هوشمند 2021 مدل 75Q60A ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
85 اینچ
۵۸ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ Q77A مدل 85Q77A ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۵۹ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2020 مدل 85TU8000 ۶۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۶۰ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ کیولدQ80T مدل 85Q80T ۹۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۶۱ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ Q70T کیولد مدل 85Q70T ۸۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۶۲ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 2021 کیولد اسمارت Q60A مدل 85Q60A ۷۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۶۳ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ 2021 کیولد Q70A مدل 85Q70A ۸۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون هایسنس در دنیس کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
55 اینچ
۱ تلویزیون هایسنس 55 اینچ B8000 مدل 55B8000UW ۱۴/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۲ تلویزیون هایسنس 55 اینچ یولد مدل 55U7WF ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۳ تلویزیون هایسنس 55 اینچ B7300 مدل 55B7300 ۱۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۴ تلویزیون 55 اینچ هایسنس U8QF مدل 55U8QF ۲۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۵ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت A7120 مدل 55A7120 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۶ تلویزیون 55 اینچ هایسنس A7200 اندروید 4K مدل 55A7200 ۱۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
65 اینچ
۷ تلویزیون هایسنس 65 اینچ یولد مدل 65U8QF ۳۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شیائومی در دنیس کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون شیائومی 43 اینچ 4K HDR اندروید P1 مدل MI TV P1 43 ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
50 اینچ
۲ تلویزیون شیائومی 50 اینچ 4K HDR اندروید P1 مدل MI TV P1 50 (2021) ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
55 اینچ
۳ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 4K HDR اسمارت مدل Xiaomi Mi 4S L55M5-5ASP ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
65 اینچ
۴ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4K HDR اندروید مدل Xiaomi Mi 4S L65M5-5ASP ۱۸/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
75 اینچ
۵ تلویزیون شیائومی 75 اینچ 2021 کیولد MI TV Q1 75 Inch ۳۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون فیلیپس در دنیس کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
55 اینچ
۱ تلویزیون 55 اینچ فیلیپس 9435 مدل 55PUS9435 ۳۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
58 اینچ
۲ تلویزیون 58 اینچ فیلیپس 7855 مدل 58PUS7855 ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۳ تلویزیون فیلیپس 58 اینچ اندروید 8555 مدل 58PUS8555 ۳۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
65 اینچ
۴ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس اولد 935 مدل 65Oled935 ۹۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
70 اینچ
۵ تلویزیون 70 اینچ فیلیپس 8535 مدل 70PUS8535 ۴۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در دنیس کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ ال جی اچ دی مدل 32LM5000 ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۴
۲ تلویزیون 32 اینچ ال جی HD اسمارت LM637 مدل 32LM637BPVA ۶/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۴
43 اینچ
۳ تلویزیون ال جی 43 اینچ فول اچ دی مدل 43LM5500 ۱۰/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۴
۴ تلویزیون ال جی 43 اینچ فول اچ دی LM5000 مدل 43LM5000 ۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۴
۵ تلویزیون 43 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 43US660H ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۴
۶ تلویزیون 43 اینچ ال جی فول اچ دی اسمارت مدل 43LM6300 ۱/۰۱۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۴
۷ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 43UP7550 ۱۰/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
49 اینچ
۸ تلویزیون 49 اینچ ال جی فورکی 4K UHD اسمارت Smart مدل 49UN71006LB ۱۵/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۹ تلویزیون 49 اینچ ال جی نانوسل 49Nano80 ۱۶/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
50 اینچ
۱۰ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4k اسمارت مدل 50UN8100 ۱۵/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۱ تلویزیون ال جی 50 اینچ فورکی اسمارت UN7340 مدل 50Un7340PVC ۱۴/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۲
۱۲ تلویزیون 50 اینچ ال جی Nano80 نانوسل 2021 مدل 50Nano80 ۱۶/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۳ تلویزیون ال جی 50 اینچ 4K هوشمند UN731 مدل 50UN731C0GC ۱۴/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۴ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل Nano75 مدل 50Nano75VPA ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۵ تلویزیون 50 اینچ ال جی UP7750 مدل 50UP7750 ۱۴/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
55 اینچ
۱۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی Nano80 هوشمند 2021 مدل 55Nano80 ۱۹/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی Nano86 هوشمند 2021 مدل 55Nano86 ۲۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی Nano90 نانوسل 2021 مدل 55Nano90VPA ۲۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۹ تلویزیون ال جی 55 اینچ Nano79 مدل 55Nano79 ۱۷/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۲۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی UP8150 مدل 55UP8150 ۱۷/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۲۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی UP7550 مدل 55UP7550 ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۲۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد C1 فورکی 4K اسمارت مدل 55C1 ۳۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۲۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد BX مدل 55BX ۲۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۲۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی UN8060 مدل 55UN8060 ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۲
۲۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی UP7750 مدل 55UP7750 ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۲
۲۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل Nano80 مدل 55Nano80 ۱۹/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۲۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل Nano86 مدل 55Nano86 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۲۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی Nano75 مدل 55Nano75 ۱۷/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
65 اینچ
۲۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی Nano75 مدل 65Nano75VPA ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۳۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد ایوو G1 مدل 65G1 ۵۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۳۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد C1 مدل 65C1 ۴۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۳۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد فورکی اسمارت مدل 65BX ۴۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۳۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد فورکی اسمارت مدل 65CX ۴۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۳۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65Nano79 ۲۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۳۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی Nano80 مدل 65Nano80 ۲۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۳۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2020 مدل 65Nano86 ۳۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۳۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UN8060 ۲۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۳۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی UP8000 مدل 65UP80003LR ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۴
۳۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی Nano80 مدل 2021 مدل 65Nano80 ۲۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۴۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد A1 مدل Oled 65A1 ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۴۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی UP8150 مدل 65UP8150 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۴۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد B1 مدل LG Oled 65B1 ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۴۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی Nano90 نانوسل 2021 مدل 65Nano90VPA ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۴۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی Nano86نانوسل 2021 هوشمند 65Nano86VPA ۳۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۴۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی UP7750 مدل 65UP7750 ۲۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۴۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی UP7550 مدل 65UP7550 ۲۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
75 اینچ
۴۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی UP8050 مدل 75UP8050 ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۴۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی Nano80 مدل 75Nano80 ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۴۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی UP8100 هوشمند 2021 مدل 75UP81003LA ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۲
۵۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی UP7800 مدل 75UP78003LB ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شارپ در دنیس کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
50 اینچ
۱ تلویزیون 50 اینچ شارپ اندروید 120 هرتز DL6 مدل 4T-C50DL6NX ۱۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
55 اینچ
۲ تلویزیون 55 اینچ شارپ 4K اندروید DL6NX مدل 55DL6NX ۱۷/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
60 اینچ
۳ تلویزیون 60 اینچ شارپ اندروید Ck1X مدل 4T-C60CK1X ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۴ تلویزیون شارپ 60 اینچ AH1X اسمارت مدل 4T-C60AH1X ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
70 اینچ
۵ تلویزیون 70 اینچ شارپ اندروید BK1X مدل 4TC70BK1X ۳۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سونی در دنیس کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
49 اینچ
۱ تلویزیون 49 اینچ سونی X8000H مدل 49X8000H ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۲ تلویزیون سونی 49 اینچ X7500H مدل 49X7500H ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
55 اینچ
۳ تلویزیون سونی 55 اینچ X9000J مدل 55X9000J ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۴ تلویزیون 55 اینچ سونی X8500J مدل 55X8500J ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۵ تلویزیون 55 اینچ سونی X8000J مدل 55X8000J ۲۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۶ تلویزیون سونی 55 اینچ X9500H مدل 55X9500H ۳۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۷ تلویزیون 55 اینچ سونی فورکی 4K اسمارت Smart مدل 55X9000H ۲۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۸ تلویزیون 55 اینچ سونی X7500H مدل 55X7500H ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۹ تلویزیون 55 اینچ سونی فورکی 4K اسمارت Smart مدل 55X8000H ۲۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
65 اینچ
۱۰ تلویزیون 65 اینچ سونی X8500J مدل 65X8500J ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۱ تلویزیون 65 اینچ سونی X9000H مدل 65X9000H ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۲ تلویزیون 65 اینچ سونی X8000H مدل 65X8000H ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳ تلویزیون 65 اینچ سونی 7500 اندروید مدل 65X7500H ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۴ تلویزیون 65 اینچ سونی X9500H مدل 65X9500H ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۵ تلویزیون سونی 65 اینچ اولد A80J مدل 65A80J ۶۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۶ تلویزیون 65 اینچ سونی X8000J مدل 65X8000J ۲۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۷ تلویزیون سونی 65 اینچ X9000J مدل 65X9000J ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۸ تلویزیون 65 اینچ سونی اولد A8H مدل 65A8H ۶۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
75 اینچ
۱۹ تلویزیون 75 اینچ سونی X85J گوگل تی وی 2021 مدل 75X8500J ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۲۰ تلویزیون سونی 75 اینچ X9500H مدل 75X9500H ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۲۱ تلویزیون 75 اینچ سونی X8000J مدل 75X8000J ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۲۲ تلویزیون 75 اینچ سونی X9000H مدل 75X9000H ۳۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۴
85 اینچ
۲۳ تلویزیون سونی 85 اینچ X9000H مدل 85X9000H ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶